Ahir Shah DUFFER   Ahir Shah returns to Ventnor...